Kaitsealadel kasvatatud ürask on tungimas erametsadesse

Hea metsaomanik!

Kutsume Sind üles enne üraskite lendluse algust oma metsa üle vaatama ja vajadusel juba täna vajalikke tegevusi planeerida, et võimalikke üraskikahjusid leevendada.

Eriti suurt tähelepanu peaks pöörama kaitsealadega piirnevatele kuusikutele, kus tormis heidetud puud on looduskaitselistel eesmärkidel jäänud koristamata. Just sellised puud on üraskitele turvaline toidulaud, kus keegi neid ei sega.

Kui puu on juba kuivanud siis seal enam üraskid ei paljune. Kuivanud puu annab aga märku sellest, et ümbritsevad puud võivad langeda uue põlvkonna üraskite saagiks. Sellised n-ö ohtlikud kohad tuleks metsaomanikul kahjustuse leviku piiramiseks üles otsida.

Kuidas on võimalik üraskikahjusid vähendada?

Kahjustatud puu metsast välja

Esimene ja kõige tõhusam tegevus on üraskile sobiva toidulaua vähendamine. Enne soojade ilmade saabumist tuleb toores metsamaterjal ja värske tormikahjustus metsast välja vedada. Kui metsamaterjali tavaliselt keegi pikemaks ajaks metsa ei jäta, siis tormikahjustuse koristamine on tänavu olematu talve ja pehme pinnase tõttu osutunud suureks probleemiks. Juba TÄNA oleks vaja ohtlikud kohad üles otsida ja mõelda mis seal teha annaks – kuidas puud nii kätte saaks, et pinnast eriti ei lõhuta. Kui värske tormimurd (okkad veel küljes) koristada õigeaegselt, aitab see vältida üraskite sigimist. Pehme pinnase tõttu ei pruugi puid metsast kätte saada, siis võib abi olla ka puude koorimisest

Püünispuud

Üheks võimaluseks on oma metsi kaitsta püünispuude langetamisega – tuleks otsida üles ohtlikud kohad ja piirnevatel aladel langetada püünispuid. Kui üraskid on need asustanud, veetakse püünispuud metsast välja. Püünispuudena saab kasutada ka tormis langenud, veel värskeid puid. Püünispuude õigeaegse väljavedamisega on võimalik vähendada üraskite arvukust metsas.

Kevadel üraskite poolt asustatud puud (s.h püünispuud) tuleb saagida ja välja vedada mõne nädala jooksul pärast nende asustamist (tavaliselt mai keskpaigast juuni esimese pooleni).

Feromoonpüünised

Feromoonpüüniseid kasutatakse üraskite ligimeelitamiseks siis, kui mardikad juba lendavad. Nende abil on võimalik saada ülevaade üraskite arvukusest, kuid väga efektiivseks tõrjemeetodiks püüniste kasutamist üksi ei peeta.

Anna kahjustustest teada!

Üraskikahjustuste korral esitage teatis Keskkonnaametile. Kahjustuste leviku info on oluline ennetustegevuste planeerimiseks.

Kui näed üraskikahjustuse märke oma naabri metsas, anna talle sellest teada! Kui naabriga ühendust ei saa, võiks teavitada Keskkonnaametit.

Enne tegutsemist tasub kindlasti nõu pidada kohaliku metsaühistu juures tegutseva metsakonsulendiga, et läbi kaaluda kõik üraskitega või nendega võitlemisega kaasneda võivad mõjud!

MTÜ Eesti Erametsaliit www.erametsaliit.ee

2020. aasta siseriiklike toetuste voorude tähtpäevad:

1. metsaühistu toetuse taotlus 16. märts

2. metsa sertifitseerimise toetuse taotlus 16. märts

3. pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetuse taotlus 01. juuli

4. metsa uuendamise toetuse taotluse esimene voor 01. juuli

5. metsamaaparandustööde toetuse taotlus 02. september

6. metsa uuendamise toetuse taotluse teine voor 02. detsember

7. metsa inventeerimise toetuse taotlus 16. detsember 

 

 

Metsameede 5. - 25. veebruar 2020

Taotluste esitamise tähtaeg on 5. – 25. veebruar 2020

 • Milliseid töid toetatakse?
 • Hooldusraie kuni 30-aastases puistus
 • Kasvavate puude laasimine
 • Ulukikahjustuste ennetamine
  • repellendi soetamine ja kasutamine
  • tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamine ja kasutamine
 • Tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamine 
  • kahjustuse kõrvaldamine
  • uue metsakultuuri rajamine
  • maapinna mineraliseerimine loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks
  • metsauuenduse hooldamine
 • Männikärsaka ja juurepessu vastase tõrjevahendi soetamine ja kasutamine 

 

Metsaühistud saavad taotleda toetust ka metsaseadmete ja tarvikute soetamiseks ning metsatulekahju ennetamiseks.

Täpsemalt saab lugeda Erametsakeskuse kodulehelt: eramets.ee/toetused/metsameede/

Ühismüük

Ühismüük tähendab metshistu poolset abi metsaomanikule kasvava metsa raieõiguse võõrandamisel, metsamaterjali või metsakinnistu müügil. Kasvava metsa raieõiguse võõrandamist, sortimentide müüki ja metsakinnistu oksjoneid korraldab müügikonsulent Aivar Lääne. TÜ Keskühistu Eramets lepingute kaudu müüme sortimenti lõppostjatele. Maksmine toimub peale metsamaterjali realiseerimist vastuvõtuaktide alusel. Aruanne kulude/tulude kohta esitatakse metsaomanikule. Aitame müüa ka metsamaterjali, mille metsaomanik on ise üles töötanud. TÜ Keskühistu Eramets volitatud esindajaks on Aivar Lääne.